برچسب تفاوت های فرهنگی

آخرین خبرها
محل

چگونه می توانم مطالب من ترجمه شده برای رسیدن به Loca...

یک سوال بسیاری از صاحبان کسب و کار و مدیران بازاریابی خود را پیدا کنید به طور فزاینده پرسیدن این است که چگونه برای به دست آوردن مطالب خود را ترجمه برای رسیدن به یک مشتریان محلی است. و نه فقط "ترجمه" با یک پیام بازاریابی سیراب که به سختی تفسیر, چه رسد به قانع کننده; شما می خواهید برای ایجاد تعامل ، هدف محور...

0

تم وردپرس طراحی شده توسط jazzsurf.com